Вітаю Вас, Гість

Список літератури, з якою можна ознайомитись у Центрі когнітивних і семіотичних досліджень


 1. Burke, Michael. Advertising Aristotle: A Preliminary Investigation into the Contemporary Relevance of Aristotle’s Art of Rhetoric // Foundations of Science. − 2008. − No. 13. – P. 295–305.

 2. Burke, Michael. Cognitive Stylistics in the Classroom // Style. – 2004. – Vol. 38, No. 4. – P. 491–510.

 3. Burke, Michael. Distant voices: the vitality of yets’ dialogic verse // Contextualized Stylistics. In Honour of Peter Verdonk: [eds. Tony Bex, Michael Burke and Peter Stockwell]. – AmsterdamAtlanta, G.A., 2000. – P. 85–102.

 4. Burke, Michael. Iconicity and Literary Emotion // European Journal of English Studies. – 2001. – Vol. 5, No. 1. – P. 31–46.

 5. Burke, Michael. Literary Reading, Cognition and Emotion. An Exploration of the Oceanic Mind. – New York: Routledge, 2011. – 183 p.

 6. Chomsky, Noam. Language and Mind. – Boston: Massachussetts Institute of Technology, 1968. 88 p.

 7. Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 490 p.

 8. 4th UK Cognitive Linguistics Conference: Book of Abstracts / 10−12 July, 2012, King's College, London. − London, 2012. − 118 p.

 9. Langacker, Ronald W. Lecture given to celebrate the award of the degree Doctor Honoris Causa of the University of Łódź on 1st October, 2003.

 10. Nizegorodcew, Anna, Yakiv Bystrov, Marcin Kleban. Developing Intercultural Competence through English: Focus on Ukrainian and Polish Cultures.Krakow: Jagiellonian University Press, 2011. – 152 p.

 11. Pedagogical Stylistics. Current Trends in Language, Literature and ELT : [eds. Michael Burke, Szilvia Csábi, Lara Week and Judit Zerkowitz]. – L.; N.Y.: Continuum, 2012. – 219 p.

 12. Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал / голов. ред. В.Д. Каліущенко]. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – Т. 4, № 2 (11). – 134 с.; 2008. − Т. 5, № 1 (13). – 156 с.; № 2(14). – 161 с.; № 3 (15). – 158 с.; 2009. – Т. 6, № 1 (16) – 181 с.; № 2 (17) – 177 с.; № 3 (18) – 179 с.; 2010. – Т. 7. № 1 (19). – 178 с.; № 2 (20). – 205 с.; № 3 (21). – 200 с.; 2011. – Т. 8, № 1 (22). – 202 с.; № 2(23). – 170 с.; № 3 (24). – 151 с.; 2012. – Т. 9, № 1 (25). – 174 с.

 13. Texts and Minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric: [ed. A. Kwiatkowska]. − Frankfurt am Maine etc.: Peter Lang, 2012. – 332 p. (ксерокс).

 14. Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики: Матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р. – Дніпропетровськ: «Інновація», 2012. – 140 с.

 15. Бовсунівська  Т.В. Когнітивна жанрологія та поетика : монографія. − К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. − 180 с. (ксерокс)

 16. Бугайски М. Язык коммуникации / Пер. с польск. – Х.: Изд-во «Гуманитарный центр», Артеменко Э.Г., 2010. – 544 с.

 17. Булатецька Л.І. Теорія і теоретизація у лінгвістиці. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 176 с.

 18. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. − Видавничий центр КНЛУ, 2011. − Т. 14, № 1. – 163 с.; Т. 14, № 2. – 174 с.; T. 15, № 1. –190 с.; 2012. – Т. 15, № 2. – 194 с. (до ювілею О.П. Воробйової).

 19. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов − Харків, 2009. – Вип. 60, № 867. – 194 с.; 2010. − Вип. 61, № 896. – 221 с.; Вип. 62, № 897. – 220 с.; 2011. – Вип. 65, № 953. – 190с.; Вип. 67, № 972. – 220 с.; Вип. 68, № 973. – 209 с.; 2012. − Вип. 71, № 1022. – 207 с.

 20. Германістика в Україні: Науковий журнал. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2007. – № 1. − 161 с.; 2008. − № 3. – 195 с.

 21. Грані мов і культур / Збірник статей, присвячений ювілею Миколи Олексійовича Луценка. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 230 с.

 22. Гудкова Н.Н. Становление концепта «эксмозивность» в русском печатном рекламном тексте ХIXXXI ст.: Монография. – К.: АграМедиаГрупп, 2012. – 309 с.

 23. Записки з романо-германської філології: [ред. І. М. Колегаєва] / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова: ф-т романо-германської філології. – Вип. 27. – Одеса: КП ОГТ, 2011. – 313 с.

 24. Захаров В.П., Богданова С.Ю. Корпусная лингвистика: учебник для студентов гуманитарных вузов. – Иркутск: ИГЛУ, 2011. – 161 с.

 25. Йоргенсен М.В., Л.Дж. Филлипс. – Дискурс-анализ. Теория и метод / Пер. с англ. – 2-е изд., испр. – Х.: Изд-во «Гуманитарный центр», 2008. – 352 с.

 26. Когниция, коммуникация, дискурс: Наукове видання. Міжнародний електронний збірник наукових праць. Напрямок «Філологія». − 2010. − № 1. – 135 с.; № 2. – 108 с.; 2011. − № 3. – 100 с.

 27. Маньковская Н. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. – Москва-СПб: Изд-во «Центр гуманитарных инициатив. Университетская книга», 2009. – 495 с. (Серия «Письмена времени»).

 28. Мартинюк А.П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики. – Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012. – 194 с.

 29. Мова й дискурс: вимір і вимірювання: міжвузівський збірник наукових праць до 75-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 235 с.

 30. Морозова Е. И. Ложь как дискурсивное образование: лингвокогнитивный аспект: Монография. – Харьков: Экограф, 2005. – 300 с.

 31. Олікова М.О., А.А. Семенюк, О.М. Тарнавська. Словник соціолінгвістичних та етнолінгвістичних термінів. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 364 с.

 32. Полюжин М.М. Курс лекцій з лінгвоісторіографії. Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей. – Вінниця: ПП Видавництво «Фоліант», 2004. – 272 с.

 33. Потапенко С.І. Мовна особистість у просторі медійного дискурсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу): Монографія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. – 360 с.

 34. Потапенко С.І. Сучасний англомовний медіа-дискурс: лінгвокогнітивний і мотиваційний аспекти: Монографія. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2009. – 391 с.

 35. Прототипические и непрототипические единицы в языке: Коллективная монография : [отв. ред. Л.М. Ковалева; под ред. С.Ю. Богдановой, Т.И. Семеновой]. – Иркутск: ИГЛУ, 2012. – 266 с.

 36. Пятая международная конференция по когнитивной науке. 18-24 июня 2012 г., Калининград, Россия. Тезисы докладов. Том 1. − 432 с., Том 2. – 432 с. – 848 с.

 37. Романські студії початку ХХІ століття: текстові концепти, наратив, можливі світи: Колективна монографія / О.М. Кагановська, Г.М. Каратєєва, Р.І. Савчук та інш. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 223 с.

 38. Світ емоцій у дзеркалі когніції: мова, текст, дискурс: Тези доповідей Круглого столу, присвяченого ювілею проф. О.П. Воробйової / КНЛУ, Київ, 27 вересня 2012 р.: [відп. ред. Л.Ф. Присяжнюк]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 50 с.

 39. Семенюк І.С. Відтворення концепту злочинець у сучасній американській художній прозі та газетній публіцистиці: лінгвокогнітивний аспект: Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 256 с.

 40. Семенюк І.С. Лінгвостилістичні особливості текстів сучасної американської художньої прози та газетної публіцистики з юридичної тематики: посібник. – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2010. – 216 с.

 41. Слово в предложении: Коллективная монография: [под ред. Л.М. Ковалевой (отв. ред.), С.Ю. Богдановой, Т.И. Семеновой]. – Иркутск: ИГЛУ, 2010. – 281 с.

 42. Слухай Н. Світ сакрального слова Тараса Шевченка: монографія. − К.: Агрармедіагруп, 2011. – 272 с.

 43. Слухай Н.В., Снитко О.С., Вільчинська Т.П. Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні: навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 367 с.

 44. Старко В.Ф. Концепт ГРА: Монографія. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 204 с.

 45. Сукаленко Т.М. Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській мові: Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бурaго, Інститут української мови, 2010. – 240 с.

 46. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: зб. наук. праць / голов. ред. В.Д. Каліущенко). – Донецьк: ДонНУ, 2009. – Вип. 19. – 190 с.; Вип. 20. – 201 с.; 2010. – Вип. 21. – 192 с.; Вип. 22. – 200 с.

 47. Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 березня 2012 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 580 с.

 48. Український асоціативний словник: У 2 т. – Т.І: Від стимулу до реакції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 344 с.; Т.ІІ: Від стимулу до реакції. – 468 с.

 49. Харкевич Г.І. Стан тривоги в контексті художньої семантики: монографія. – Луцьк: Вежа-Друк, 2012. – 136 с.

 50. Черниговская Т.В. Нить Ариадны и пирожне мадлен: нейронная сеть и сознание // В мире науки. − 2012. − №4.

 51. Швачко С.О. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти: Посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 128 с.

 52. Швачко С.О. Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності: конспект лекцій. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 141 с.

 53. Энциклопедия когнитивной лингвистики: научные школы и направления 2011 / Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация лингвистов-когнитологов» Тамбов: ООО «Цифра», 2011. – 192 с.