Вітаю Вас, Гість

ПРАЦІ О.П. ВОРОБЙОВОЇ

 

2008

135. Образ текста в ментальных репрезентациях: когнитивно-семиотический подход // Записки з романо-германської філології. Вип.20: Ювілейний. Присвячений 80-річчю проф.В.А.Кухаренко.  Одесса: Фенікс, 2008.  С. 2532.

136. Поетика хвиль в контексті емоційного резонансу (нарис з когнітивної емотіології) // Мова, культура й освіта в сучасному світі. 36. наук. праць до 90-річчя д.філол.н., проф. Романовського O.K. : [відп. ред. Стишов О.А.]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – С.126135.

137. English studies in UkraineA historically motivated choice // European English Studies:Contributions towards the History of a DisciplineII : [edby Renate Haas and Balz Engler]LeicesterEAUL, 2008.  P. 161181 (у співавторстві з І.Буніятовою та Н.Висоцькою).

138. Модернистский дискурс: причуды и прозрения (на материале рассказов Вирджинии Вулф) // Язык и дискурс в статике и динамике: Тезисы докладов Международной научной конференции / Минск, Беларусь, 14-15 ноября 2008 г.  Минск: МГЛУ, 2008.  С. 2527.

 

2009

139. Вирджиния Вулф и поэтика инсайта // Горизонты современной лингвистики: Традиции и новаторство. Сб. в честь Е.С. Кубряковой. — М.: Языки славянских культур, 2009.  С. 764776.

140. Евристика модерністського дискурсу у когнітивно-поетологічному висвітленні (на матеріалі оповідань Вірджинії Вулф) // Вісник КНЛУ. — 2009. — Т.12, №1. – С. 3143.

141. The poetics of 'Reflection' in Virginia Woolf's short fiction: In search of multiple sense // In Search of (Non)Sense : [ed. by Elzbieta Chrzanowska-Kluczewska and Grzegorz Szpila]. – Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. – P. 75–87.

142. Snail and butterfly in the spiral of being: Symbolism in Virginia Woolf's 'Kew Gardens' // The Art of Stylistics: PALA2009 Conference / Roosevelt Academy, Middleburg, the Netherlands. 28 July  1 August, 2009.  P. 56.

143. Will the snail make its way? Symbolism in Virginia Woolf's 'Kew Gardens' // The 5th USSE Symposium. KNLU, 30 September  2 October, 2009. –K.: KNLU Vyd. Centre, 2009. – P. 910.

 

2010

144. Метафори про метафору: дидактичний сценарій // Записки з романо-германської філології Одеського національного ун-ту ім. 1.1. Мечникова. – Одеса: Фенікс, 2010. – № 25. – С. 76–83.

 1. The semantics of mountain: In search of lost symbols // The Language of Landscapes: Book of Abstracts / 30th Annual Conference of the Poetics and Linguistics Association / University of Genoa, Italy, 21-25 July, 2010.  P. 127.

 2. Fractals and fusions in seascape descriptions: Virginia Woolf's visual code in "The Waves" // The Semantics of Landscapes: Book of Abstracts. Fifth Conference of the International Association of Literary Semantics / University of Genoa, Italy, 24-28 July, 2010.  P.2324.

 3. Словесная голография в пейзажном дискурсе Вирджинии Вулф: модусы, фракталы, фузии //Когніція, комунікація, дискурс: Електронний збірник наукових праць.
  Серія "Філологія". 
   Харків, 2010.  №1.  С. 4774. Режим доступу:
  http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/vypusk-nol-2010

 4. Словесная голография как художественный прием // Язык – когниция – коммуникация. Тезисы Международной научной конференции / Минский государственный лингвистический университет, Беларусь, 3-6 ноября 2010 г. – Минск: МГЛУ, 2010. – С. 24–26.

 5. Пейзажний дискурс у культурному просторі модернізму: оптика і геометрія // Слово й текст у просторі культури: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження професора О.М. Мороховського / КНЛУ, 26-27 листопада 2010 р. – К.: Ленвіт, 2010. – C. 9–10.

 

2011

    150. Равлик і метелик у вирі буття: когнітивні аспекти художнього символізму // Вісник КНЛУ. Сер. Філологія. − 2011. − Т.14, № 1. До  ювілею                          проф. О.М. Мороховського. − С.2534.

   151. Філологія як життя (до 80-річчя від дня народження професора О.М. Мороховського): вступна стаття // Вісник КНЛУ. Сер.          

           Філологія. − 2011. − Т.14, № 1. До ювілею проф. О.М. Мороховського. − С. 56.

 152. От слова к тексту: стрела времени : вступительная статья // А.Н. Мороховский. Избранные труды : [Составл., общ. ред. и вступ. статья    

         О.П. Воробьёвой]. − К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. − С. 5−18.

  153.  Когнітологія як експерієнційний міф: методики концептуального аналізу тексту // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної

      практики: Тези ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Дніпропетровськ, ДНУ імені Олеся Гончара, 8-9 грудня 2011 р. − Дніпропетровськ:       ДНУ, 2011. − С. 8−10.

154. Програма вступного екзамену з першої іноземної мови, Спеціальність "Мова і література". Освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст". − К.:

     Ленвіт, 2011. − 48 с. (у співавторстві з М.І. Солов'єм та інш.).

155. Програма вступного екзамену з першої іноземної мови, Спеціальність "Мова і література". Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр". − К.: Ленвіт,

    2011. − 43 с. (у співавторстві з М.І. Солов'єм та інш.).

 

2012

156. Концептологія в Україні: здобутки, проблеми, прорахунки // Вісник КНЛУ. Сер. Філологія. − 2011. − Т.14, № 2. − С. 53−64.

157. Смак "Шоколаду": інтермедіальність й емоційний резонанс // Вісник КНЛУ. Сер. Філологія. − 2012. − Т.15, № 1. − С. 5−11.

158. The Taste of ChocolatIntermediality and Emotional Resonance // 31-st PALA Conference "LanguageNarrative and the New Media". Book of Abstracts.

      University of Malta, 16−18 July, 2012. − P. 91.

159. Спокушання музикою: емоційна аура музичних мотивів у художній прозі (когнітивний етюд) // Світ емоцій у дзеркалі когніції: мова, текст. дискурс:

      Тези доповідей Круглого столу, присвяченого ювілею проф. О.П. Воробйової (27 вересня 2012 р., КНЛУ). − К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. − С. 34.

160. Concept StudiesDisciplinary Gains and Interdisciplinary Prospects // Cognitive CulturalCriticismConference at the University of Vienna, 4−5 October, 2012. −

       P. 9. Режимдоступу: http://anglistik.univie.ac.at/conferences/

161. Інтерпретуючи художній текст: у пошуках метаметоду // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики : Тези доповідей

    Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 6-7 грудня 2012 р. −

    Дніпропетровськ: ДНУ, 2012. − C. 7−9.

162. Caught in the web of worlds: Postmodernist wanderings through the ASC labyrinth in Kazuo Ishiguro's The Unconsoled − Philosophy, emotions, perception //

    Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication : [eds. Marta Dąbrowska, Justyna Leśniewska

    and Beata Piątek]. − Krakow: Tertium, 2012. − P. 37−56.

163. Лінгвістика 2012: шляхи, які ми обираємо // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур» (КНЛУ, 21 – 23

     березня 2012 р.). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 47– 48.