Вітаю Вас, Гість

5.3.3.   Членами Ради є обрані Загальними Зборами Президент, Перший Віце-Президент,  два Віце-Президенти, Секретар Правління та особи, які відповідають за основні напрями науково-організаційної (координація діяльності в межах окремих регіонів, організація літніх шкіл, забезпечення роботи сайту Організації, підготовка та випуск інформаційного Бюлетеню, координація роботи Організації і Центру, скарбник, відповідальний за членство в Організації). До Ради можуть також входити відповідальні за основні напрями наукової діяльності Організації (галузеві координатори).

                        5.3.4.   Рада ухвалює рішення на засіданнях, які проводяться не рідше, ніж один раз на рік.

                        5.3.5.   Позачергові засідання Ради проводяться на вимогу не менше 1/3 членів Ради, Президента, Першого Віце-Президента та Віце-Президентів Організації або Ревізійної комісії.

                        5.3.6.   Засідання Ради проводить Президент, а за його відсутності Перший Віце-Президент або один з Віце-Президентів.

                        5.3.7.   Засідання Ради вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3 його членів. Рішення вважаються ухваленими, якщо за них подано більше 50 відсотків голосів членів Ради, присутніх на засіданні.

            5.4. Правління Організації

                        5.4.1. Правління Організації здійснює управління діяльністю Організації у період між засіданнями Загальних Зборів.

                        5.4.2. Правління – орган Організації, який діє між Загальними Зборами та уповноважений вирішувати всі питання поточної діяльності Організації, крім питань, віднесених до виняткової компетенції Загальних Зборів. Діяльність Правління регулюється положенням, затвердженим Радою Організації.

                        5.4.3.  Членами Правління є обрані Загальними Зборами Президент, Перший Віце-Президент,  два Віце-Президенти, Секретар Правління.

                        5.4.4. Правління ухвалює рішення на засіданнях. Засідання Правління проводяться не рідше ніж раз на півроку.

                        5.4.5. Позачергові засідання Правління проводяться на вимогу не менше 1/3 членів Правління, Президента чи Ревізійної комісії.

                        5.4.6.  Керівництво роботою Правління здійснює Президент Організації, а за його відсутності – Перший Віце-Президент або один з Віце-Президентів.

                        5.4.7. Засідання Правління вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3  його членів. Рішення вважаються ухваленими, якщо за них подано більше 50 відсотків голосів членів Правління, присутніх на засіданні.

                        5.4.8.Члени Правління  можуть бути переобрані на таких підставах:

            − добровільна відмова члена Правління від займаної посади;

            − систематична неучасть у засіданнях Правління без поважних причин;

            − порушення вимог Статуту.

                        5.4.9. Правління ухвалює рішення щодо поточної діяльності Організації, крім тих, що належать до виняткових повноважень Загальних Зборів.

                        5.4.10. До компетенції Правління належить вирішення таких питань:

− затвердження штатного розпису Організації;

            − визначення умов та порядку оплати праці штатним та позаштатним працівникам  Організації;

      − визначення порядку прийому членів;

− встановлення розміру та порядку сплати членських та інших внесків;

            − визначення основних заходів і конкретних напрямів реалізації програм діяльності Організації, які затверджують  Загальні Збори;

            − затвердження рішень про включення або виключення зі складу членів Організації;

            − здійснення загального обліку членів Організації;

            − скликання чергових та позачергових Загальних Зборів;

            − підготовка проектів положень, рішень Загальних Зборів, інших документів;

            − здійснення господарського управління майном (за його наявності) та коштами Організації;

            − розробка та подання проектів програм на затвердження Загальних Зборів чи Ради Організації (забезпечення діяльності літніх шкіл, підбір лекторів для цих шкіл, організація занять, режиму підтримки);

            − ухвалення внутрішніх регулятивних актів з питань, що віднесені до компетенції Правління, а також тих, які йому делеговано;

            − інші питання, які не належать до компетенції Загальних Зборів.

            5.5. Президент Організації

                        5.5.1. Президент обирається Загальними Зборами (як правило, підчас проведення наукових конференцій Організації) терміном на два роки з правом переобрання і керує роботою Правління. Повноваження Президента тривають до моменту обрання нового Президента.

                        5.5.2. Підставами для переобрання Президента є:

            − добровільна відмова Президента від займаної посади;

            − порушення питання про переобрання Президента не менше як 2/3 (двома третинами) від усієї кількості членів Організації;

            − Президентом вимог Статуту Організації.

                        5.5.3. Рішення про переобрання Президента ухвалюють Загальні Збори Організації.

                        5.5.4.   Для досягнення поставлених цілей та реалізації статутних завдань Президент Організації:

            − входить до складу Ради;

            − офіційно представляє Організацію без доручення в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах, у відносинах з громадянами, а також у стосунках з українськими та зарубіжними громадськими організаціями, на конференціях, зборах як на території України, так і за її межами;

            − користується правом першого підпису фінансових документів;

            − організовує діяльність Правління Організації та керує цією діяльністю;

            − вносить питання на розгляд Правління та головує на його засіданнях;

            − розпоряджається коштами та майном (за його наявності) Організації у межах наданих повноважень;

            − несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових ресурсів Організації;

            − укладає договори та угоди із зацікавленими установами та організаціями;

            − розробляє штатний розпис Організації та подає Раді на затвердження (у разі, якщо для діяльності Організації необхідні штатні працівники). Штатні працівники Організації підпорядковуються безпосередньо Президентові;

            − приймає та звільняє штатних працівників Організації;

            − здійснює керівництво місцевими осередками Організації;

            − у межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання членами і працівниками Організації;

            − звітує перед Правлінням Організації про проведену роботу.

            5.6. Перший Віце-президент та Віце-президенти

                        5.6.1.  Перший віце-президент та Віце-президенти обираються Загальними Зборами терміном на два роки.

                        5.6.2. Повноваження Першого віце-президента та Віце-президентів визначаються Президентом за погодженням з Радою Організації.

                        5.6.3. За відсутності Президента Організації його повноваження здійснює Перший Віце-президент, а за відсутності Першого Віце-президента − один з Віце-президентів.

                        5.6.4.  Президент, Перший Віце-президент, Віце-президенти Організації мають право брати участь у роботі будь-якого органу Організації на всій території України.

                        5.6.5. Президент Організації, Перший Віце-президент, Віце-президенти Організації можуть здійснювати повноваження на громадських засадах або на постійній основі.

            5.7. Секретар Правління Організації

                        5.7.1. Секретар Правління обирається Загальними Зборами (як правило, під час проведення наукових конференцій Організації) терміном на два роки з правом переобрання. Повноваження Секретаря Правління тривають до моменту обрання нового Секретаря правління.

                        5.7.2. Секретар Правління виконує такі функції:

− підготовка проведення засідань Правління, Ради Організації та Загальних Зборів;

− ведення обліку членів Організації;

            − інформування за дорученням Президента всіх членів Правління або Ради про проведення їх чергових та позачергових засідань;

            −  ведення та оформлення протоколів засідань Правління, Ради та Загальних Зборів;

            − забезпечення Президента та членів Правління необхідною інформацією та документацією; 

            − оформлення документів, виданих Правлінням і Президентом Організації, та їх надання членам Правління.

             − інформування членів Організації про заходи, що проводяться Організацією і Центром (літні школи, лекції провідних українських і зарубіжних вчених, конференції, семінари, виставки, презентації, круглі столи, наради);

            − додаткові функції Секретаря Правління визначаються Президентом за погодженням з Радою Організації.

            5.8. Ревізійна комісія Організації

                        5.8.1. Ревізійна комісія здійснює фінансовий контроль діяльності Організації. Ревізійна комісія обирається Загальними Зборами у складі трьох осіб та є їм підзвітною, подає їм на затвердження результати проведених перевірок.

                        5.8.2. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних Зборів, Правління, за власною ініціативою або на вимогу не менш ніж 1/3 членів Організації.

                        5.8.3. Ревізійна комісія має право вимагати та отримувати від посадових осіб Організації та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.

                        5.8.4. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів або Правління, якщо виникла суттєва загроза інтересам Організації або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб Організації чи її членів.

                        5.8.5. Члени Ради та Правління  не можуть бути членами Ревізійної комісії.

                        5.8.6. Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням, затвердженим Правлінням Організації.

            5.9. Додаткові органи, структури, посадові особи Організації

                        5.9.1. В організаційній системі Організації можуть додатково створюватися  та діяти інші постійні або тимчасові робочі органи, залучатися на умовах трудового договору посадові особи.

                        5.9.2. Порядок, умови діяльності, повноваження таких органів і посадових осіб визначають окремі Положення, затверджені рішеннями Загальних Зборів або Правління відповідно до їх повноважень.

                        5.9.3. Діяльність і повноваження постійних (тимчасових) робочих органів  або посадових осіб в Організації не можуть дублювати діяльність і повноваження органів управління та обраних посадових осіб  Організації.

            5.10. Акти органів управління Організації

                        5.10.1.  Статутні органи управління Організації та їхні посадові особи, в межах своїх повноважень, можуть ухвалювати внутрішні регулятивні акти. Ухвалені регулятивні акти мають відповідати чинному законодавству України та цьому Статуту.

                        5.10.2. Регулятивні акти, що їх ухвалили Загальні Збори, Рада, Правління або Президент, мають обов'язковий характер для всіх членів Організації, а також для працівників, з якими Організація має трудові відносини, якщо іншого не встановлено в самих актах.

 

6. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ

 

            6.1. Місцеві осередки створюються за територіальним принципом відповідно до адміністративно-територіального поділу України за місцем роботи, навчання чи проживання за наявності не менше 3 осіб. В одному регіоні, залежно від наявності відповідних закладів та спеціалістів, можуть діяти кілька місцевих осередків.

            6.2. У своїй діяльності місцеві осередки керуються цим Статутом та своїм Положенням, прийнятим Зборами осередку та затвердженим Правлінням Організації. Місцеві осередки представляють інтереси Організації і її членів на місцях та здійснюють їх захист.

            6.3. Найвищим керівним органом місцевого осередку є Конференція. У період між Конференцією керівництво місцевим осередком здійснює Голова місцевого осередку, що обирається Конференцією місцевого осередку терміном на два роки.

             

 

7. МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

            7.1.  Організація має право здійснювати щодо майна (за його наявності) і коштів, які перебувають у її власності, будь-які правочини, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту. Кошти і майно Організації не можуть розподілятися між членами Організації.          

            7.2.      Організація може створювати резервний фонд для виконання своїх статутних завдань і зобов’язань, а також фонд підтримки для надання матеріальної допомоги, премій. Розміри фондів та Положення про них визначаються і затверджуються Правлінням Організації.

            7.3.      Майно та кошти Організації можуть утворюватись із таких джерел:

            − коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

            − пасивних доходів;

            − коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 статті 157 Податкового Кодексу України.

            − дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги

            7.4. Кошти використовуються на здійснення заходів для реалізації статутних завдань Організації та утримання штатних і позаштатних працівників.

            7.5.  Порядок використання коштів і майна Організації регламентується Правлінням за погодженням з Радою та контролюється Ревізійною комісією відповідно до вимог цього Статуту та чинного законодавства України.

             

 

8. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

            8.1. Організація може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні  зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

            8.2. Організація, разом із Центром, забезпечує регулярне проведення  міжнародних конференцій, семінарів, літніх шкіл, запрошуючи до активної участі в них науковців та університетську професуру інших країн.

            8.3. Сприяє забезпеченню вільного доступу (за індивідуальним кодом) членів Організації до інтернет-ресурсів когнітологічного змісту та інформаційно-бібліографічної бази, що маються у розпорядженні Центру, Організації та регіональних осередків Організації.

            8.4. Заохочує членів Організації до опанування новими міждисциплінарними методиками проведення досліджень і  викладання фахових дисциплін та  їх впровадження у співпраці із зарубіжними колегами.

            8.5. Організує запрошення провідних фахівців-когнітологів з інших країн для читання лекцій у рамках Центру або місцевих осередків Організації,  до викладання у літніх школах і семінарах Організації та в інших науково-просвітницьких форматах її діяльності.

            8.6. Заохочує членів Організації до участі у міжнародних програмах обміну, до стажування та викладання за кордоном.

            8.7. Преміює (за наявності коштів) членів Організації, що успішно викладають за кордоном дисципліни когнітологічного циклу та пропагують здобутки Організації та Центру за її межами.

            8.8. Сприяє розповсюдженню інформації щодо можливостей міжнародного обміну студентами, аспірантами та докторантами, що працюють в галузі лінгвокогнітології і суміжних сфер когнітивної науки та сприяє такому обміну. 

            8.9. Здійснює організаційні заходи та підтримку ініціатив членів Організації стосовно перекладу провідних праць зарубіжних вчених з лінгвокогнітології і суміжних сфер когнітивної науки та перекладу праць вітчизняних вчених  іноземними мовами.

            8.10. Сприяє встановленню міцних наукових контактів з провідними когнітологічними центрами світу та міжнародними когнітологічними асоціаціями, а також провідними зарубіжними вченими-когнітологами.

            8.12. Започатковує і забезпечує функціонування  міжнародного  інтернет-видання  з проблем гуманітарної когнітології.

            8.13. Здійснює заходи стосовно утворення  фонду  центру, у тому числі на основі залучення іноземних спонсорів та участі в конкурсах на отримання міжнародних грантів для проведення когнітивно-орієнтованих досліджень.

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

9.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться за рішенням Загальних Зборів Організації.

            9.2. Рішення про внесення змін і доповнень до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 учасників Загальних Зборів Організації.

            9.3. Внесені до статутних документів зміни Організація реєструє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

            10.1. Припинення діяльності Організації може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) у порядку, встановленому чинним законодавством України.

            10.2. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Організації здійснюється за рішенням вищого органу Організації − Загальних Зборів.

            10.3. У разі реорганізації Організації її права та обов'язки переходять до правонаступників, визначених Загальними Зборами.

            10.4. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів Організації або на підставі рішення суду ліквідаційною комісією, яка утворюється цими органами.

            10.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження керівних органів Організації з управління справами Організації.

            10.6. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного характеру або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, який регулює діяльність неприбуткових організацій.

            10.7. Організація забезпечує зберігання та облік документів щодо особового складу штатних працівників та, у разі реорганізації або ліквідації Організації, своєчасно передає їх на державне зберігання у встановленому порядку.

            10.8. Організація вважається такою, що припинила свою діяльність, із дня внесення до державного реєстру запису про її припинення.