Вітаю Вас, Гість
 
 
 
 

 

Свідоцтво №  ________________

 

 

 

Президент  Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики»

 

_______________Воробйова О.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ І ПОЕТИКИ»

 

КИЇВ – 2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

            1.1. Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики»  (далі − Організація) є громадською неприбутковою організацією,  створеною відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян», яка об’єднує фахівців − викладачів вищої школи та науковців за спільними інтересами у досягненні цілей і завдань, передбачених цим Статутом.

            1.2. Організація здійснює свою діяльність на засадах добровільності, законності, рівноправності її членів, самоврядування та гласності відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», інших чинних законів України, а також цього Статуту.

            1.3. Повна назва Організації:

            − українською мовою: Всеукраїнська громадська організація «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ І ПОЕТИКИ»;

            − англійською мовою: Ukrainian public organization "UKRANIAN ASSOCIATIОN OF COGNITIVE LINGUISTICS AND POETICS”.

            1.4. Скорочена назва Організації:

            − українською мовою: УАКЛіП;

            − англійською мовою: UACLіP.

            1.5. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації. Організація може володіти відокремленим майном, мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку, іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Загальними Зборами Організації.

            1.6. Організація створюється на невизначений термін, має всеукраїнський статус та поширює свою діяльність на територію всієї України.

            1.7. Юридична адреса Організації: 03680, Україна, Київ-150, МСП, вул. Червоноармійська, 73. 

 

2. МЕТА, СТАТУТНІ ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

            2.1. Метою діяльності Організації є здійснення наукових досліджень у галузях когнітивної лінгвістики і поетики та суміжних сферах когнітивної науки, проведення відповідної науково-організаційної роботи для отримання фундаментальних і прикладних результатів у зазначених галузях і розповсюдження цих результатів у вітчизняному науковому й освітянському середовищі, сприяння створенню умов для поширення в університетах і наукових установах України сучасних міждисциплінарних студій згідно з пріоритетними напрямами розвитку гуманітарних наук.

            2.2. Основними завданнями Організації є:

            − зосередження і координація зусиль українських науковців задля отримання нових наукових знань у галузях когнітивної лінгвістики, поетики і суміжних сфер когнітивної науки та здобуття інноваційних дослідницьких і дидактичних результатів сучасного міждисциплінарного рівня з метою сприяння інтеграції науки й освіти у вищій школі України;

            − поширення знань про вітчизняні і світові здобутки когнітології в університетському середовищі та наукових установах України, створення організаційно-технічних передумов для співробітництва українських вчених, зацікавлених у розвитку когнітологічних досліджень у їх теоретичному та прикладному аспектах;

            − сприяння розвитку міжнародних контактів і співробітництва між українськими та зарубіжними фахівцями й професійними об'єднаннями в галузі когнітології, а також популяризація відповідних наукових здобутків вітчизняних вчених, університетів та наукових установ за межами України;

− сприяння оптимізації навчального процесу шляхом розповсюдження новітніх надбань вітчизняної і зарубіжної філологічної думки, впровадження сучасної наукової і навчально-методичної літератури з питань когнітології для активізації дослідницького компоненту підготовки майбутніх фахівців, у тому числі шляхом запровадження літніх шкіл та проведення конкурсів наукових праць молодих дослідників.     

            2.3. Для досягнення своєї головної мети Організація спрямовує свою діяльність на:

            − координацію фундаментальних і прикладних досліджень, включаючи дослідження міждисциплінарного характеру, в галузі когнітивних студій мови та літератури з огляду на новітні досягнення вітчизняної і світової когнітології;

            − організацію та проведення публічних лекцій, семінарів, міжвузівських шкіл-семінарів, міжнародних літніх шкіл, майстер-класів силами провідних вчених України, ближнього та дальнього зарубіжжя, запрошених для читання лекцій, чи в межах міжнародних програм наукового й освітянського обмінів;  

            − організацію і проведення презентацій наукової та навчально-методичної продукції, дотичної до проблематики когнітології, із залученням широкої наукової спільноти;

            − організацію і проведення конкурсів наукових праць молодих науковців з питань когнітивної лінгвістики, поетики і суміжних дисциплін;

            − обмін досвідом з удосконалення змісту навчального процесу в магістратурі й аспірантурі шляхом упровадження новітніх здобутків лінгвокогнітології і споріднених наукових галузей та урізноманітнення навчальних форм аудиторної і позааудиторної роботи завдяки включенню в навчальний процес елементів науково-дослідної діяльності;

            −  надання консультативної допомоги членам Організації у розвитку їх професійної і наукової діяльності з огляду на доробок сучасної когнітології;

            − створення інформаційно-бібліографічної бази Організації, здійснення централізованого інформаційного забезпечення членів Організації з питань, пов'язаних із дослідженнями в галузі лінгвокогнітології та суміжних дисциплін;

            − сприяння розвитку всеукраїнської дослідницької мережі з проблематики когнітології шляхом розбудови міждисциплінарних наукових зв'язків і створення мобільних наукових колективів для реалізації короткострокових та довгострокових дослідницьких проектів у зазначеній галузі;

            − розвиток і підтримку відносин з іншими громадськими об’єднаннями в Україні та за її межами, організацію зустрічей, конференцій та інших форумів членів Організації за участі фахівців з України та інших держав;

            − сприяння підвищенню кваліфікації та професіоналізму членів Організації, зокрема у рамках обміну викладачами та студентами за програмами міжнародного співробітництва, шляхом навчання, стажування в Україні та за кордоном членів Організації, проведення семінарів, нарад, конференцій, круглих столів, літніх шкіл;

            − здійснення через засоби масової інформації популяризації досягнень  членів Організації, видання у друкованому та електронному вигляді наукового журналу/часопису з філологічних проблем когнітології, здійснення інших функцій, які відповідають цілям і завданням Організації і не суперечать чинному законодавству України.

 

      

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

            3.1. Для досягнення статутних цілей  і завдань та в установленому законом порядку Організація має право:

            − виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав;

            − представляти й захищати свої законні інтереси і законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах у порядку, встановленому законодавством України;

            − брати участь у культурній, науковій та навчальній діяльності, проводити масові заходи (конференції, семінари, виставки, презентації, круглі столи, наради, літні школи, лекції провідних вітчизняних і зарубіжних вчених) у річищі проблематики Організації;

            − одержувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

            −  виступати з ініціативою з різноманітних питань громадського життя, вносити пропозиції до органів влади й управління;

            − розповсюджувати інформацію про діяльність Організації та її членів,  пропагувати свої ідеї та цілі;

            −  засновувати наукові журнали, часописи;

            − здійснювати видавничу діяльність відповідно до законодавства України про неприбуткові організації;

            − укладати від свого імені угоди, в тому числі з державними підприємствами, закладами та установами;

            − залучати на добровільних засадах активи державних організацій, закладів, підприємств, відомств, місцевих органів самоуправління, громадських об'єднань, банків, комерційних організацій, зарубіжних державних та інших закладів, а також окремих громадян;

            − самостійно визначати порядок, форми організації і оплати праці штатних робітників та спеціалістів, що залучаються до діяльності Організації;

            −  створювати місцеві осередки  відповідно до цього Статуту;

            − налагоджувати співробітництво з українськими та зарубіжними державними і громадськими організаціями, фондами, науковими установами, підприємствами та іншими суб’єктами господарської діяльності, органами державної влади та місцевого самоврядування;

            − здійснювати заходи щодо залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм та проектів;

            − приймати добровільну цільову фінансову допомогу від громадських та комерційних організацій, окремих осіб, надану для здійснення діяльності Організації та проведення її конкретних заходів.          

            3.2. На виконання мети і завдань цього Статуту Організація в порядку, встановленому законодавством, може засновувати, вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, діяльність яких відповідає статутним завданням Організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

            3.3. Організація як громадська організація зобов'язана:

            − дотримуватись законодавства України;

            − дотримуватись загальновизнаних принципів міжнародного права;

            − забезпечувати гласність у своїй діяльності через друковані та електронні органи Організації та звітування на зібраннях членів Організації;

            − дотримуватися вимог законодавства із здійснення Державного нагляду та контролю за діяльністю об'єднань громадян у порядку, передбаченому законодавством України.

 

 

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

            4.1. Організація будується на засадах індивідуального членства. Членство в Організації є добровільним.

            4.2. Індивідуальними Членами Організації можуть бути дієздатні громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без громадянства, які досягли 18 років, визнають Статут Організації, виявили згоду виконувати його вимоги, прагнуть досягнення мети Організації, мають особисті професійні зацікавлення у сфері когнітології та сплачують щорічні членські внески. Розмір і порядок сплати членських внесків регулюється Положенням, затвердженим Правлінням Організації.

            4.3. Прийом до Організації здійснюється Правлінням Організації за особистою заявою подавця із занесенням у книгу реєстру. Заява вступника розглядається на засіданні Правління не пізніше 10 днів з дня подання, рішення Правління з цього питання доводиться до відома членів Організації у робочому порядку.

            4.4. Засновники Організації після її державної реєстрації є членами Організації. Члени Організації мають рівні права у вирішенні будь-яких питань її діяльності.           

            4.5. Кожен член Організації має право вийти з Організації, повідомивши про це письмово Правління Організації і залагодивши всі фінансово-майнові стосунки з Організацією.

            4.6. У разі виходу з Організації майно або кошти, внесені для організації діяльності Організації, зокрема у вигляді членських внесків, не повертаються.

            4.7. Член Організації може бути виключений з Організації за рішенням Правління Організації. Особи, які вчасно не сплатили членські внески, виключаються з Організації автоматично. Рішення про виключення може бути оскаржене в судовому порядку.

            4.8. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а члени Організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації.

            4.9. Права членів Організації:

            − брати участь у роботі Загальних Зборів Організації;

            − обирати та бути обраним до керівних органів Організації;

            −  брати участь в управлінні Організації у порядку, передбаченому цим Статутом;

            − брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямів діяльності Організації, а також в інших заходах, що здійснюються Організацією;

            −  користуватися у встановленому порядку майном Організації;

            − вносити заяви та пропозиції на розгляд Загальних Зборів Організації та інших органів Організації;

            − оперативно отримувати інформацію про публічні заходи (лекції, конференції, семінари, презентації, виставки, круглі столи, наради, літні школи, лекції провідних вітчизняних і зарубіжних вчених), які проводять Центр та Організація, і одержувати запрошення для участі в них;

            − отримувати інформацію про наукові конференції, семінари,  літні школи, які проводяться когнітологами України та інших країн, а також про нові публікації у галузі когнітології;

            − брати участь на пільгових умовах в усіх заходах та програмах, що реалізуються Організацією (пільги на участь у конференціях, літніх школах, семінарах, виставках, презентаціях, круглих столах, нарадах, лекціях провідних вітчизняних і зарубіжних вчених);

            − публікувати на пільгових засадах свої наукові статті та інші матеріали, а також інформаційні оголошення в друкованих і електронних органах Організації;

            − одержувати професійну консультативну допомогу від Організації та її окремих членів;

            − користуватися у пріоритетному порядку бібліотечним друкованим та електронним фондами Центру та інформаційно-бібліографічною базою Організації (за індивідуальним доступом);

            − вийти зі складу Організації у порядку та на умовах, визначених цим Статутом;

            − користуватись іншими правами, передбаченими цим Статутом.

            4.10.    Обов’язки членів Організації:

            − дотримуватись Статуту Організації та виконувати його вимоги;

            − виконувати зобов'язання, прийняті Організацією відповідно до укладених нею угод;

            − виконувати рішення керівних органів Організації;

            − своєчасно та в повному обсязі забезпечувати, відповідно до положень цього Статуту, виконання прийнятих на себе обов’язків;      

            − не вчиняти дій, які можуть завдати шкоди діяльності чи репутації Організації;

            − брати участь у роботі, спрямованій на досягнення мети та реалізацію завдань Організації;

            − здійснювати можливий внесок у діяльність та розвиток Організації у порядку, передбаченому цим Статутом;

            − брати участь у роботі органів, комісій та комітетів Організації;

            − сплачувати членські внески в порядку, встановленому Правлінням Організації;

            − надавати необхідну для досягнення статутних цілей Організації інформацію у разі, якщо це не суперечить чинному законодавству України;

            − дотримуватися вимог органів управління Організації щодо порядку та умов використання інформації.

            4.11. Добровільне припинення членства відбувається у разі подання письмової заяви індивідуальним членом. Заява про добровільне припинення членства приймається та затверджується Правлінням.

            4.12. Примусове припинення членства може відбутися на підставі рішення Правління, за яке проголосувало не менш як 2/3 його членів, у разі:

            −  систематичного порушення членом Організації положень її Статуту;

            − неучасті у роботі органів управління Організації, до яких член Організації обраний;

            − несплати членських внесків;

− порушення законодавства України, що регламентує діяльність громадських організацій, цього Статуту, вчинення дій, що суперечать цілям і завданням Організації та спричинили значну шкоду її інтересам.

 

 

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

            5.1. Структура статутних органів Організації складається із:

•          Загальних Зборів;

•          Ради;

•          Правління;

•          Ревізійної комісії.

            5.2.      Загальні Збори Організації 

                        5.2.1.   Загальні Збори Організації є вищим керівним органом управління Організації.

                        5.2.2.   Учасниками Загальних Зборів можуть бути всі члени Організації.

                        5.2.3.   Загальні Збори Організації відбуваються за ініціативою Правління, але не рідше одного разу протягом двох календарних років, як правило, під час проведення наукової конференції Організації. Позачергові Загальні Збори Організації можуть бути скликані на вимогу Правління, Президента, якщо ініціативу їх проведення підтримують не менше ніж 25% членів Організації,  або на вимогу не менше ніж 30% регіональних осередків. У разі отримання письмової пропозиції щодо проведення позачергових Загальних Зборів, Правління повинно провести їх у термін, що не перевищує 30 днів від дня її надходження.

                        5.2.4.   Кожний член Організації має на Загальних Зборах один голос.

                        5.2.5.   Загальні Збори Організації можуть ухвалювати рішення з будь-яких питань діяльності Організації. 

                        5.2.6.   До виняткової компетенції Загальних Зборів Організації належать:

            а) затвердження Статуту Організації, а також змін до нього;

            б) затвердження зразків символіки Організації;

            в) обрання Президента та членів Правління, 

            г) затвердження звітів та доповідей Правління Організації;

            д) визначення основних напрямів статутної діяльності Організації;

            є) реалізація права власності на майно (за його наявності) та кошти Організації;

            ж) ухвалення рішення про реорганізацію чи про припинення діяльності Організації.

                        5.2.7.   Загальні Збори Організації правомочні ухвалювати рішення за умови присутності на них не менше ніж половини членів Організації. Голосування відбувається особисто. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на Зборах членів Організації. Голосування членів Організації, які з поважних причин не можуть безпосередньо брати участь у засіданні Загальних Зборів, можливе також із застосуванням технічних засобів зв'язку (телефонна лінія, електронна пошта, інтернет-конференція та інше), якщо більшість присутніх членів не заперечують проти цього.

            5.3. Рада Організації

                        5.3.1.   Рада Організації визначає основні напрями статутної діяльності Організації в період між засіданнями Загальних Зборів.

                        5.3.2.   Рада – орган Організації, який діє між Загальними Зборами та уповноважений вирішувати всі питання статутної діяльності Організації, крім питань, віднесених до виняткової компетенції Загальних Зборів.

                        продовження...